Diecezja Białostocka
Diecezja Bydgoska
Diecezja Częstochowska
Diecezja Gdańska
Diecezja Kaliska
Diecezja Katowicka
Diecezja Krakowska
Diecezja Lubelska
Diecezja Łódzka
Diecezja Pelplińska
Diecezja Poznańska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Diecezje Warszawskie

Monografia o sprzeciwie sumienia farmaceutów

Ciekawe książki, artykuły, prezentacje

Obecnie prawo farmaceuty do postępowania zgodnie z sumieniem, które niekiedy przejawiałoby się w sprzeciwie sumienia polegającym na odmowie realizacji recepty lekarskiej lub wydania danego produktu pacjentowi, postrzegane jest jako coś problematycznego, złożonego, a często wręcz kontrowersyjnego. Sprzeciw sumienia farmaceuty koliduje bowiem z prawami innych osób, w tym z prawem pacjenta do autonomii oraz z prawem dostępu do legalnie zarejestrowanych środków. Niewątpliwie katolicki farmaceuta w tej sytuacji musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co powinien uczynić, aby z jednej strony, będąc wiernym sobie, swoim przekonaniom oraz obowiązkom zawodowym, zachować ludzką godność i nie pozwolić na zniweczenie własnego rozwoju duchowego i moralnego, ale także w pełni zachować i wyrazić szacunek dla godności pacjenta. Z drugiej strony pytanie o adekwatne postępowanie farmaceuty katolickiego będzie dotyczyło jego powołania religijnego do dążenia do doskonałości oraz ostatecznie ‒ do zbawienia.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, farmaceuci na ogół indywidualnie poszukują rozwiązań i na miarę swoich możliwości starają się zachować wierność rozpoznanej w sumieniu prawdzie. Wielu z nich zgłasza trudności z realizowaniem prawa do postępowania zgodnie ze swoim sumieniem na polu zawodowym. Niektórzy za wierność sumieniu ponoszą wysokie koszty, np. tracą pracę, a niektórzy, na skutek niezrozumienia i nacisków społecznych oraz innych zobowiązań, np. rodzinnych, działają niezgodnie ze swoimi najgłębszymi przekonaniami bądź też poważnie rozważają rezygnację z wykonywania zawodu farmaceuty. W przestrzeni publicznej problem ten jest żywo dyskutowany, z przewagą, jak się wydaje, głosów przeciwnych, domagających się od farmaceuty swoistej „neutralności moralnej” polegającej nie tylko na wyłączeniu  osobistych wartości, ale także na wyrażeniu zgody na działanie wbrew obiektywnym normom moralnym chroniącym życie i zdrowie każdego człowieka. Ostatecznie wymaga się od farmaceutów automatycznego i bezwolnego wykonywania obowiązków zawodowych, na co wielu z nich nie chce i nie może się zgodzić. Nie ulega zatem wątpliwości, że istnieje pilna potrzeba podjęcia pogłębionej refleksji teologiczno-etycznej na ten temat, tym bardziej że w polskiej literaturze brakuje szerokiego i całościowego opracowania tego zagadnienia.

Przedmiotem niniejszej pracy są głównie aspekty etyczne i teologicznomoralne sprzeciwu sumienia farmaceutów. Już samo słowo „sumienie”, określające najgłębsze pokłady ludzkiej świadomości moralnej i nieodłącznie związane z jego godnością i tożsamością, łączy się z odpowiedzialnością za dokonywanie wyborów moralnych. Stawia więc ono omawiany problem w polu zainteresowań zarówno etyka, jak i teologa moralisty. W perspektywie chrześcijańskiej pojęcie sumienia nabiera wymiaru religijnego. Staje się ono niejako „świętą przestrzenią”[3], w której człowiek nie tylko sam jest konfrontowany z prawem Bożym, ale w której sam Bóg przemawia do człowieka[4]. Dlatego też temat sprzeciwu sumienia farmaceutów wymaga podjęcia pogłębionego studium teologicznego.

Sprzeciw sumienia farmaceuty będziemy tu rozumieć jako nieagresywne, indywidualne działanie farmaceuty polegające na odmowie wykonania konkretnego zobowiązania zawodowego nałożonego przez prawo, podjęte ze względu na wymagania sumienia, zarówno etyczne, jak i religijne. Z pojęciem „sprzeciw sumienia” łączy się funkcjonujące pojęcie „klauzula sumienia”, które często traktuje się jako określenia bliskoznaczne, chociaż istnieje pomiędzy nimi różnica. Sprzeciw sumienia jest związany bardziej z  wymiarem moralnym, a klauzula sumienia − z obszarem prawnym. W niniejszej pracy przez farmaceutę (aptekarza) będziemy rozumieć osoby z wyższym wykształceniem farmaceutycznym, jak również techników farmaceutycznych, gdyż postępowanie moralne dotyczy każdego fachowego pracownika apteki, który ma bezpośredni kontakt z pacjentem i który zajmuje się wydawaniem leków. Każdy z nich staje przed podobnymi dylematami moralnymi związanymi ze współudziałem w złym czynie drugiego człowieka, a także tak samo jest wezwany do służby na rzecz dobra pacjenta. Określeń „farmaceuta” i „aptekarz” będziemy używać zamiennie.

Celem przeprowadzonych analiz jest ukazanie sprzeciwu sumienia farmaceutów w różnych aspektach, ze szczególnym zaakcentowaniem perspektywy etycznej oraz teologicznomoralnej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez analizę zagadnienia sprzeciwu sumienia w aspektach historycznym, etycznym, teologicznym oraz prawnym. Specyfika podjętych badań domaga się również odpowiedzi na pytanie, co skłania farmaceutę do podjęcia sprzeciwu sumienia oraz na ile w obecnych uwarunkowaniach może on od niego odstąpić. Zostanie też zbadane znaczenie wierności sumieniu nie tylko dla osobistego rozwoju farmaceuty, ale wskażemy także na znaczenie społeczne oraz profetyczne takiej postawy. Uzupełniającym elementem podjętych badań będzie analiza opinii polskich pracowników aptek na temat sprzeciwu sumienia farmaceutów oraz jej prezentacja na tle innych badań przeprowadzonych w Polsce i za granicą.

Małgorzata Prusak

 


[1] W tym duchu wypowiada się także Magisterium Kościoła. Por. Benedykt XVI, Farmaceuta ma prawo do sprzeciwu sumienia. Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Farmaceutów Katolickich (29.10.2007 r.), „L’Osservatore Romano” (Pl) 12 (2007), s. 22-–23.

[2] Por. Jan Paweł II, Przemówienie do Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich (3.11.1990 r.); również Tenże, Przemówienie do uczestników Narodowego Kongresu Katolickiego Stowarzyszenia Farmaceutów Włoskich (29.01.1994 r.). Polskie tłumaczenia obydwu tekstów są dostępne na: Forum Bioetyczne Stowarzyszenia Teologów Moralistów, https://teologiamoralna.pl/wp-content/uploads/2012/05/JP-II-1990.pdf [dostęp: 24.11.2023].

[3] VS 58.

[4] Por. KDK 16.

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział I Tło historyczne i społeczno-zawodowe
 
Aspekt historyczny sprzeciwu sumienia
Wierność sumieniu w starożytności
Odmowa dyktowana sumieniem w literaturze greckiej
Wierność prawu Bożemu w tekstach starotestamentalnych
Nowotestamentalne i wczesnochrześcijańskie inspiracje ochrony wolności sumienia
Prymat sumienia nad prawem państwowym na przykładzie postawy Tomasza Morusa
Sprzeciw sumienia w kontekście idei tolerancji religijnej
Odwołanie się do sumienia w czasach współczesnych
Obiekcje sumienia w sprawie służby wojskowej
Wierność sumieniu w totalitarnym państwie 
Klauzula sumienia w praktyce medycznej
Nowe obszary sprzeciwu sumienia w XX wieku
Obywatelskie nieposłuszeństwo a sprzeciw sumienia
Zarys definicji sprzeciwu sumienia
Aptekarskie kodeksy deontologiczne a wierność sumieniu
Okres poprzedzający uchwalenie kodeksów etycznych
Tradycja hipokratejska
Przysięgi aptekarskie
Wzorce osobowe
Pierwsze przepisy normujące prawa i obowiązki aptekarzy
Współczesne kodeksy etyczne farmaceutów
Kodeksy Aptekarza w Polsce
Przykłady zagranicznych kodeksów aptekarskich
Międzynarodowe wytyczne dla kodeksów etycznych farmaceutów
Znaczenie sumienia w deontologii zawodu farmaceuty 
Sprzeciw sumienia farmaceutów w badaniach ankietowych
 
Rozdział II Aspekt etyczny sprzeciwu sumienia
 
Spór o rozumienie sumienia
Współczesne koncepcje sumienia
Rola sumienia w odniesieniu do osoby
Sumienie jako ograniczenie i zniewolenie
Sumienie jako wyraz integralności osoby
Sumienie jako przewodnik w przestrzeni moralnej
Koncepcje sumienia a uznanie sprzeciwu sumienia
Sumienie jako sfera prywatna
Sumienie otwarte na wspólne wartości
Konflikt sumienia w praktyce aptecznej
Odwołanie do sumienia a konflikt praw
Prawo farmaceuty do działania zgodnego z sumieniem
Prawo do działania autonomicznego
Prawo pacjenta do legalnych usług
Odwołanie do sumienia a konflikt zobowiązań
Zobowiązania farmaceuty wynikające z celu medycyny
Obowiązki wynikające z koncesji na prowadzenie apteki
Obowiązki wynikające z prawa wykonywania zawodu
Powinność służby wobec pacjenta
Modele rozwiązywania konfliktu praw i obowiązków
Pełna akceptacja odmowy realizacji świadczenia
Ograniczona odmowa realizacji świadczenia
Negacja prawa farmaceuty do sprzeciwu
Inne aspekty praktyczne
Znaczenie pełnej informacji
Wskazanie innego wykonawcy
Problematyka trójstronnej relacji pacjenta, lekarza i farmaceuty
Zagadnienie „przypadków niecierpiących zwłoki”
 
Rozdział III  Aspekt teologiczny sprzeciwu sumienia
 
Sprzeciw sumienia wobec prawa niesprawiedliwego
Sumienie w relacji do prawa Bożego
Moc wiążąca prawa stanowionego w sumieniu
Obowiązek sprzeciwu wobec niemoralnego prawodawstwa
Sprzeciw sumienia w obronie godności osoby
Sprzeciw sumienia a współudział w złu 
Sprzeciw sumienia farmaceutów jako odmowa współudziału w złu
Odmowa współpracy dyktowana sumieniem
Koncepcja dopuszczalnego współudziału w złych czynach innych
Zakres współudziału w złu farmaceutów
Antykoncepcja
Środki „przechwytujące” – utrudniające zagnieżdżenie zarodka w macicy
Antykoncepcja hormonalna
Terapeutyczne stosowanie środków antykoncepcyjnych
Antykoncepcja barierowa
Szczepionki wyprodukowane na bazie linii komórkowych pochodzących z abortowanych płodów ludzkich
Środki stosowane  w sztucznym zapłodnieniu (in vitro) 
Preparaty psychotropowe
Produkty homeopatyczne
Aborcja farmakologiczna
Wspomagane samobójstwo
Eutanazja
Wybrane zagadnienia dodatkowe z zakresu współudziału w złu farmaceutów
Skierowanie pacjenta do innego farmaceuty bądź apteki
Odpowiedzialność farmaceuty w zależności od pełnionej funkcji
Specyfika sytuacji farmaceutów na tle innych zawodów
Trudności i zagrożenia wynikające ze współpracy w złu 
Trudności wynikające z warunków dopuszczalnej współpracy
Okazja do większego zła
Sprzeniewierzenie się powołaniu
Powodowanie zgorszenia
Współpraca w złu a wierność sumieniu
Sprzeciw sumienia farmaceuty a wezwanie do świadectwa
Sumienie miejscem spotkania człowieka z Bogiem
Dynamiczny charakter moralności chrześcijańskiej
Profetyczna rola świadków sumienia
Powszechny obowiązek świadczenia o prawdzie moralnej
 
Rozdział IV Aspekt prawny sprzeciwu sumienia farmaceutów
 
Gwarancje ochrony prawnej wolności sumienia
Deklaracje międzynarodowe
Dokumenty europejskie
Krajowe akty prawne
Rozwiązania prawne sprzeciwu sumienia farmaceutów
Aktualny stan prawny w Polsce
Próby wprowadzenia klauzuli sumienia do aktów prawnych
Prawo farmaceuty do sprzeciwu sumienia w świetle obecnych przepisów prawnych
Aspekty prawne w badaniach ankietowych
Regulacje sprzeciwu sumienia farmaceutów w niektórych krajach europejskich
Rozwiązania uznające prawo farmaceutów do sprzeciwu sumienia w Stanach Zjednoczonych
Ocena teologicznomoralna prawnych rozwiązań sprzeciwu sumienia farmaceutów
 


©Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski 2024 O nas Diecezje Kontakt
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu